ស្រាជីនរ៉ូ
 

ស្រាជីនរ៉ូ ហ្វ្រេស
 ស្រាជីនរ៉ូ ក្លាសសិក
 ស្រាជីនរ៉ូ ទំពាំងបាយជួរ
 ស្រាជីនរ៉ូ រសជាតិក្រូច
 ស្រាជីនរ៉ូ ២៤