ស្រាបៀរ លីអូ
 

ស្រាបៀរលីអូដបធំ
 ស្រាបៀរលីអូដបតូច
 ស្រាបៀរលីអូកំប៉ុង