ស្រាបៀរ សឹង្ហា
 

ស្រាបៀរសឹង្ហាដបតូច
 
ក្នុងនាមជាស្រាបៀរដ៏ធំលំដាប់ខ្ពស់មួយដែល ផលិតពីសាធាតុផ្សំល្អបំផុតស្រាបៀរសឹង្ហាគឺជា ស្រាបៀរដែលផលិតពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិស្ទើរតែ100% ដែលពោរពេញទៅដោយរសជាតិលេចធ្លោ​ ជាមួយនឹង​ លក្ខណៈបន្ធូរអារម្មណ៍ខ្លាំង។​
សមាសភាគផ្សំ
 
Package : 330 ml
Alcohol : 5%

ស្រាបៀរសឹង្ហា Draugh
 
ក្នុងនាមជាស្រាបៀរដ៏ធំលំដាប់ខ្ពស់មួយដែល ផលិតពីសាធាតុផ្សំល្អបំផុតស្រាបៀរសឹង្ហាគឺជា ស្រាបៀរដែលផលិតពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិស្ទើរតែ100% ដែលពោរពេញទៅដោយរសជាតិលេចធ្លោ​ ជាមួយនឹង​ លក្ខណៈបន្ធូរអារម្មណ៍ខ្លាំង។​
សមាសភាគផ្សំ
 
Package : 15 L
Alcohol : 5%

ស្រាបៀរសឹង្ហាកំប៉ុង
 
ក្នុងនាមជាស្រាបៀរដ៏ធំលំដាប់ខ្ពស់មួយដែល ផលិតពីសាធាតុផ្សំល្អបំផុតស្រាបៀរសឹង្ហាគឺជា ស្រាបៀរដែលផលិតពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិស្ទើរតែ100% ដែលពោរពេញទៅដោយរសជាតិលេចធ្លោ​ ជាមួយនឹង​ លក្ខណៈបន្ធូរអារម្មណ៍ខ្លាំង។​

សមាសភាគផ្សំ
 
Package : 330 ml
Alcohol : 5%