ផ្លេក
 

ទឹកខ្ពុលមាត់ ផ្លែក្សបៃតង
 



ទឹកខ្ពុលមាត់ ផ្លែក្សខៀវ