ផ្លេក
 

ទឹកខ្ពុលមាត់ ផ្លែក្សបៃតង
 ទឹកខ្ពុលមាត់ ផ្លែក្សខៀវ