ប្រូតិច
 

សាប៊ូប្រូធិច ប្រទាល
 



សាប៊ូប្រូធិច ក្រែម
 



សាប៊ូប្រូធិច ១២ម៉ោង
 



សាប៊ូប្រូធិច អាយស៊ីឃូល
 



សាប៊ូប្រូធិច ទឹកឃ្មុំ